ໂຄງການຈັດຕັ້ງ ຂອງພະແນກ ປທສ ຫຼວງພະບາງ

 

ແຈ້ງການ
ສະຖິຕິ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ
ວາລະສານ ໄອຊີທີ
ບັນດາບໍລິສັດທີ່ຂື້ນກັບ