ການ​ເຄື່ອ​ນໄ​ຫວ
ວັນທີ່ 15-16 ເດືອນ ທັນວາ 2020 ຂະແໜງໄປສະນີ ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມ ວຽກງານການອອກອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານໄປສະນີ ແລະ ການນຳໃຊ້ລະບົບປະຕູຖານຂໍ້ມູນໄປສະນີ ໃຫ້ ພະແນກ ປທສ ທົ່ວປະເທດ ຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ເອ​ກະ​ສານ​ເຜິຍ​ແຜ່

 

ແຈ້ງການ
ສະຖິຕິ
ວິໃສທັດ,ແຜນຍຸດທະສາດ
ວາລະສານ ໄອຊີທີ
ບັນດາບໍລິສັດທີ່ຂື້ນກັບ